Huurvoorwaarden bij feestmateriaal

1. Bevestiging

De huurder erkent dat deze verhuurovereenkomst de bevestiging is van zijn (schriftelijke) aanvraag (o.a. telefonisch, fax, email, …) aan het Knabbelhuisje. De aanvraag van de huurder is trouwens één en ondeelbaar met deze overeenkomst. Indien de inhoud van deze overeenkomst niet overeenstemt met de gevraagde materialen, moet de huurder na ontvangst van dit document binnen de 48 uren reageren. Gebeurt dit niet, dan zal het Knabbelhuisje leveren wat vermeld is in de bijlage en tegen de hierin weerhouden prijzen.

2. Kennisname

De huurder erkent uitdrukkelijk dat hij/zij, vooraleer zijn aanvraag in te dienen, kennis heeft kunnen nemen en heeft genomen van de hierna volgende verhuurvoorwaarden. Deze zijn ook terug te vinden op onze website: www.knabbelhuisje.be/huurvoorwaarden.html

3. Huurprijzen

De in de bijlage vermelde huurprijzen, zijn opgegeven per stuk of eenheid. Alle vermelde huurprijzen zijn steeds exclusief BTW. De prijzen gelden voor de verhuring waarbij het gehuurde materiaal door het Knabbelhuisje wordt geleverd. Indien de huurder, om welke reden dan ook, de huurovereenkomst annuleert of verbreekt, houdt het Knabbelhuisje zich de mogelijkheid voor om annuleringskosten aan te rekenen ten bedrage van 10% van de voorziene totale verhuurprijs.

4. Staat van de materialen

Het verhuurde materiaal wordt geleverd in perfecte staat en conform de huuraanvraag van de huurder. De huurder wordt wel verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en het Knabbelhuisje, op straffe van verval, uiterlijk binnen de twee uur na ontvangst te verwittigen, indien er enig tekort of gebrek wordt vastgesteld. Zulke verwittiging kan gebeuren via e-mail: info@knabbelhuisje.be , via telefoon op het nummer 0477/70 38 52. Opmerkingen over de staat van of ontbrekende materialen moeten steeds op voormelde manier gebeuren om geldig te zijn. Het materiaal dient op de voorziene datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur.

5. Waarborg

Het Knabbelhuisje houdt zich het recht om aan een huurder een waarborg te vragen. Indien een waarborg wordt gevraagd, dient deze ten laatste bij de ontvangst van het materiaal betaald te worden. De waarborg kan in geen enkel geval beschouwd worden als voorschot of betaling op de huur en geeft nooit recht op intresten. De waarborg wordt aan de klant teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen. Bij niet-betaling van de gevraagde waarborg, heeft het Knabbelhuisje het recht het contract te verbreken en vervolgens de annuleringskosten aan de huurder door te rekenen.

6. Beschadigingen of verlies

De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging en/of eventueel verlies of diefstal van de gehuurde goederen en materialen De huurder heeft de mogelijkheid om bij de teruggave van het materiaal aanwezig te zijn om de staat van de materialen tegensprekelijk vast te stellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de controle en eventuele vaststelling van schade door het Knabbelhuisje bindend zijn. Indien er zich tijdens de huurperiode een ernstige beschadiging, een verlies of diefstal voordoet, zal de huurder dit onmiddellijk aan het Knabbelhuisje melden, gezien dit natuurlijk invloed kan hebben op volgende geplande verhuringen zodat het Knabbelhuisje de maatregelen moet kunnen treffen. Indien bij terugbezorging lichte schade wordt vastgesteld, heeft het Knabbelhuisje het recht om een passende schadevergoeding in rekening te brengen. Indien schade herstelbaar is, worden de herstelkosten die het Knabbelhuisje dient te maken volledig in rekening gebracht verhoogd met eventueel gederfde huurinkomsten door tijdelijke onbeschikbaarheid van de materialen. Bij onherstelbare schade of verlies verbindt de huurder er zich toe het Knabbelhuisje te vergoeden tegen de volledige prijs noodzakelijk voor de ingebruikname van het nieuwe materiaal. Hieronder wordt minstens verstaan: de aankoopprijs van het nieuwe materiaal verhoogd met het bedrag vereist om dit nieuw gekochte materiaal verhuurklaar te maken, de administratiekosten die de aankoop en ingebruikname met zich meebrengen en de gederfde huurinkomsten door het Knabbelhuisje door de beschadiging of het verlies. Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de huurder gehouden. Om financiële problemen te vermijden raadt het Knabbelhuisje de huurder van een grote partij of dure materialen steeds aan een specifieke verzekering af te sluiten tegen deze risico's.

7. Aansprakelijkheid

Het Knabbelhuisje is niet aansprakelijk voor de schade, geleden door de huurder of derden, die voortvloeit uit, ontstaat door of in verband kan gebracht worden met de gehuurde materialen. De huurder is dus steeds volledig aansprakelijk voor alle schade die de materialen veroorzaken vanaf ze hem ter beschikking zijn gesteld. De huurder zal het Knabbelhuisje dus steeds dienen te vrijwaren voor eisen van de derden op grond van schade die betrekking heeft op het verhuurde materiaal.

8. Niet respecteren huurtermijn

Indien de huurder na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn de goederen weigert terug te bezorgen, heeft het Knabbelhuisje het recht de goederen terug te halen waar ze zich ook bevinden, zonder dat enige aanmaning vereist is en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van het Knabbelhuisje zijn. Het Knabbelhuisje behoudt onder alle omstandigheden het eigendomsrecht over de verhuurde materialen.

9. Transportkosten

Indien wij het transport verzorgen: gratis levering in Brugge. Er buiten komt er een kleine vervoersvergoeding bij. Een goede communicatie met betrekking op het leveringsadres en de leveringsomstandigheden is essentieel om het Knabbelhuisje in staat te stellen een goede transportservice te bieden. In elk geval gaat de huur in op het ogenblik dat de goederen voor rekening van de huurder, door het Knabbelhuisje geladen worden in haar magazijnen. Een aflevering vindt steeds plaats op het gelijkvloers en aan de ingang voor zover deze gemakkelijk bereikbaar is. In elk geval dienen terreinen voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor het leveren en ophalen van de materialen. De huurder wordt verondersteld aanwezig te zijn om de materialen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal het Knabbelhuisje de materialen ofwel ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder ofwel terug mee te nemen naar haar magazijnen, dit om diefstal en andere risico's uit te sluiten. Het Knabbelhuisje is niet aansprakelijk voor het laattijdig afleveren van de materialen door overmacht. Overmacht is elke omstandigheid waarop het Knabbelhuisje zelf geen vat heeft en die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

10. Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidend beding, dient voor elke verhuring een voorschot betaald te worden met een minimum van 25,00 euro en dit na ontvangst van de offerte hiertoe. De terugbetaling van dit voorschot zal enkel gebeuren, indien de verhuring minimum 14 dagen voor de uitvoering ervan wordt geannuleerd door de huurder. Bij annulering binnen de 14 dagen voor de datum van uitvoering zal steeds de volledige verhuurprijs worden gefactureerd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andersluidend beding is vermeld op de factuur zelf. Een eventueel protest op een factuur dient steeds schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren en dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan betaling van een factuur binnen de voorziene betalingstermijn zal van rechtswege en zonder aanmaning en een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 25,00 € en een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan 1.1% per maand vanaf de factuurdatum. De schadevergoeding wordt gerechtvaardigd door de bijkomende last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies en het gebrek aan liquiditeiten. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle lopende en nog uit te voeren overeenkomsten worden opgeschort en/of geannuleerd. Betaalde voorschotten blijven in dat geval door ons behouden als vergoeding voor gemaakte kosten. Bij een onterechte verbreking van deze overeenkomst door het Knabbelhuisje kan een huurder aanspraak maken op de terugbetaling van het betaalde voorschot verhoogd met een vergoedende interest a rato van 1% per maand vanaf de betaaldatum.

11. Jurisdictie

Al onze commerciële transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De aankoop- of bestelvoorwaarden van de huurder worden steeds als onbestaande beschouwd. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brugge zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen.